Privacybeleid

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van HOOOKED PORTUGAL, S.A. Travessa do Vale Paraíso, 198-222 Alcanena, Portugal (hierna: “Hoooked”). In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Hoooked te gebruiken en deze Privacy Policy te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

A user shall at all times have the option whether or not to disclose personal data. However for the use of a number of our products and/or services it is requested to disclose personal data to Hoooked. If the input of your details is required, Hoooked shall inform you which data is ‘necessary’ to be able to use the products and/or services and which data are ‘optional’.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van producten en/of diensten van Hoooked verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e) product en/of dienst van Hoooked afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten.

 

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

a)       voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;

b)       voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;

c)       voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau;

In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, bankgegevens en emailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

d)       om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;

e)       om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

 

In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

 

f)        om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

g)       voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of

h)       indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps. In voornoemde gevallen heeft Hoooked een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.

 

De verstrekte persoonsgegevens worden door Hoooked uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

 

Cookies

Voor uw gemak maken wij gebruik van cookies. Cookies verzamelen informatie zodat uw ervaring op onze website  eenvoudiger en beter wordt. De specifieke cookies die wij gebruiken, zorgen ervoor dat u ingelogd blijft nadat u onze pagina hebt verlaten, zodat u kunt terugkeren naar waar u was. Wij zorgen er ook voor dat uw producten in uw winkelwagen blijven als u weggaat en later terugkeert op de website. Tevenz zorgen cookies ervoor dat u veilig kunt betalen.  Wij gebruiken ook cookies om aanpassingen  in onze website te testen op gebruiksgemak.

Ten slotte gebruiken we ook cookies om informatie te verzamelen over uw interesse in onze producten. Deze informatie wordt verwerkt in online advertenties van onze producten. Zo kunnen we zorgen dat onze advertenties worden afgestemd op uw interesses en uw browsergedrag.

 

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Hoooked via webshop(at)hoooked.nl

 

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Hoooked zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.
Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info(at)hoooked.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld

Voor het overige zal Hoooked de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Hoooked in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

 

 

Beveiliging

Hoooked heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder opslag van die gegevens in een beveiligde database en betaling(sopdracht)en aan Hoooked via beveiligde betalingssystemen.

Back to top